Badanie sprawozdań finansowych

 

KARTA INFORMACYJNA

 
W okresie wieloletniej działalności przeprowadziliśmy kilkaset badań sprawozdań finansowych dla firm:

  • z kapitałem krajowym,
  • ze 100% kapitałem zagranicznym.

 
Wykonujemy usługi w zakresie:

  • badania rocznych, półrocznych sprawozdań finansowych
  • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądu rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych

 
Badania przeprowadzane są zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, to jest:

  • ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 11.03.2013 poz. 330 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami),
  • ustawą z 07.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznymn (Dz.U.nr 77 poz. 649 z dnia 22.05.2009r.),
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez KRBR (Uchwała nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16.02.2010r., biuletyn KIBR nr 69/2010).

 
Biegli rewidenci, współpracujący z naszą Kancelarią posługują się Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA), jak też publikacjami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), w ramach, której działa ogólne porozumienie w sprawie wymiany usług (GATS).

Biegli szkoleni byli w Nowym Jorku oraz Londynie, a w Warszawie odbyli wielokrotnie specjalistyczne szkolenia.

Zasadą naszą jest, aby badanie sprawozdań finansowych nie było postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku i powiększenie kosztów naszego klienta, ale powinno dążyć do uwiarygodnienia firmy, jej wartości oraz do usunięcia zbędnego ryzyka.

Weryfikację sprawozdań finansowych przeprowadzamy przez zespół, w skład, którego wchodzą biegli rewidenci, doradcy podatkowi i ich asystenci.

Przy realizacji badania stosujemy sprawdzone techniki i metody badania wzbogacone o własne doświadczenia.

Termin prowadzenia prac ustalamy indywidualnie, podczas wstępnych rozmów, dostosowując je do potrzeb klienta.

Osobą odpowiedzialną za badanie jest biegły rewident posiadający uprawnienia wynikające z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. nr 77 poz. 649 z 2009r.)

Efektem badania sprawozdania finansowego jest opinia i raport. Przeprowadzone przez biegłego badanie pozwala na określenie prawidłowości działania systemów jednostki, analizy istotnych problemów, wskazanie miejsc ryzyka jak również przedstawienie oceny uzyskanych efektów.

Art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości nałożył obowiązek wyboru firmy badającej na organ zatwierdzający sprawozdanie jednostki, chyba, że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.