Karta informacyjna

Do przedstawienia Państwu pełnej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne są podstawowe dane działalności Waszej firmy. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej karty informacyjnej i przesłanie jej do nas.
 
 

 
 

 
 

Wartości na koniec roku poprzedzającego rok badany:

Wartości na koniec roku badanego:                                       

 
 

 

Ilość:

Lokalizacja:

 
 

 
 


 
Informujemy, że Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów zobowiązuje nas w przypadku wyboru naszej Kancelarii przed podpisaniem umowy, do nawiązania kontaktu z dotychczasowym Państwa audytorem w celu wyjaśnienia, czy nie występują powody, dla których nie powinniśmy podjąć się badania sprawozdania finansowego. Do tego kontaktu niezbędna będzie Państwa pisemna zgoda na udzielenie przez dotychczasowego audytora powyższej informacji.